“Σχεδία Home”

Αρχιτέκτονες: Potiropoulos+Partners | Φωτογράφιση: 2019